Students walking outside on campus

Qhia Rau Tsev Neeg

Qhiab txog lub tsev kawm ntawv

Dougherty Family College (DFC) yog ib lub tsev kawm ntawv ntiav pheej yig thiab qhia kawm 2 xyoos nrog rau lub tsev kawm University of St. Thomas. Nyob nrog lub tsev kawm hauv Minneapolis. DFC txhawb cov tub ntxhais kawm kom lawv kawm tiav daim ntawv associate degree. Peb muaj ntau yam kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm xws li pab lawv tus kheej, pab kom kawm tau ntawv zoo thiab pab txog nyiaj txiag lub sib hawm lawv tseem kawm ntawv. Peb lub tsev kawm npaj txhua tus tub nxhais kawm kom lawv paub npaj tus kheej mus nrhiav hauj lawm lub sib hawm kawm tiav. Peb yuav pab nrhiavkev xyaum ua hauj lwm xws li internship, thiab peb yuav pab lawv ua ntaub ntawv nce qib mus kawm rau lub tsev kawm ntawv 4 xyoos kom tiav lawv daim ntawv (Bachelor's) degree program.

DFC sign

Peb lub luag hauj lwm

Lub luag hauj lwm ntawm Dougherty Family College.

Dougherty Family College nyob nrog lub University of St. Thomas yuav muab kev pab cuam rau txhua tus tub ntxhais kom tau daim ntawv ob xyoos liberal arts associate degree nrog rau kev kawm txhij txhua thiab yuav pab txhuab fab kev kawm nrog rau nyiaj txiag kom txhua tus tub ntxhais kawm tau daim bacheleor's degree.

Yuav pab tshem tawm tej kev nyuab ntawm txoj kev kawm ntawv thiab npaj cov tub ntxhais los ua cov thawj neeg zoo.

Kev tshwj xeeb txog ntawv DFC ?

 • Pab kom yooj yim rau lub caij yuav mus kawm ntawv qib siab
 • Kev npaj kom koj muaj yeej
 • Tus qauv kawm ntawv
 • Kev pab txhua fab rau cov tub ntxhais kawm ntaw
 • Pab kom yooj yim rau lub caij mus kawm ntawv qib siab

  Peb yuav pab coj koj tus me nyuam mus koom thiab kawm txog kev cai thiab kev coj  noj coj haus hauv tsev kawm. Pib thaum lub caij ntuj sov peb yuav coj koj tus me nyuam mus kawm txog kev sib txawv txav ntawv kev kawm qib siab thiab thiab qib qis. Lub caij nplooj zeeg peb yuav coj cov tub ntxhais kawm ntawv mus koom nrog rau ib txoj kev sib tham hu ua First-Year Experience yuav qhia cov tub ntxhais tuaj tshiab kom paub txog lub neej kawm ntawv qib siab.

  Kev npaj kom koj muaj yeej

  Peb yuav saib xyuas kom meej tias koj tus me nyuam tau txais txhua yam los pab kom nws yuav tsum muaj yeej rau txoj kev kawm, xws li tau laptop pub dawb, ntawv nyeem, tau tsheb tos thiab muaj zaub mov noj. Peb cov kev xyaum hauj lwm thiab kev cob qhia yuav npaj kom koj tus me nyuam muaj yeej rau txoj kev kawm thiab hauj lwm.

  Kev yuav qhia tus qauv kawm ntawv zoo

  Nyob rau pem DFC, peb yuav muab koj tus me nyuam tso nrog ib pawg tub ntxhais, pab pawg no yuav muaj li 25 tug tub ntxhais kawm ntawv ua yuav kawm ntawv hauv chav ua ke. Pab pawg no yog tsim los kom cov tub ntxhais muaj kev sib raug zoo thiab sib txhawb. Peb tseem muaj Cov xibfwb thiab neeg ua hauj lwm mam li pab koj tus me nyuam lub sib hawm los xaiv hoob kawm.

  Pab txhua fab rau tcov tub ntxhais kawm ntawv

  Peb lub tsev kawm ntawv muaj ntau yam kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov xibfwb yog neeg tij lim thiab kawm ntawv siab coj tau tus qauv zoo los cob qhia cov tub ntxhais kawm ntawv. Peb muaj kev kawm tshwj xeeb kom cov tub ntxhais kawm ua tau cov thawj neeg zoo thiaj li yuav muaj yeej rau lawv txoj kev kawm thiab ua hauj lwm. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev pab ib tauj ib los pab txhawm kom lawv xaiv tau txoj kev zoo los pab lawv tus kheej thiab lub zej zog.

  Pab kom yooj yim rau lub caij yuav mus kawm ntawv qib siab

  Pab kom yooj yim rau lub caij mus kawm ntawv qib siab

  Peb yuav pab coj koj tus me nyuam mus koom thiab kawm txog kev cai thiab kev coj  noj coj haus hauv tsev kawm. Pib thaum lub caij ntuj sov peb yuav coj koj tus me nyuam mus kawm txog kev sib txawv txav ntawv kev kawm qib siab thiab thiab qib qis. Lub caij nplooj zeeg peb yuav coj cov tub ntxhais kawm ntawv mus koom nrog rau ib txoj kev sib tham hu ua First-Year Experience yuav qhia cov tub ntxhais tuaj tshiab kom paub txog lub neej kawm ntawv qib siab.

  Kev npaj kom koj muaj yeej

  Kev npaj kom koj muaj yeej

  Peb yuav saib xyuas kom meej tias koj tus me nyuam tau txais txhua yam los pab kom nws yuav tsum muaj yeej rau txoj kev kawm, xws li tau laptop pub dawb, ntawv nyeem, tau tsheb tos thiab muaj zaub mov noj. Peb cov kev xyaum hauj lwm thiab kev cob qhia yuav npaj kom koj tus me nyuam muaj yeej rau txoj kev kawm thiab hauj lwm.

  Tus qauv kawm ntawv

  Kev yuav qhia tus qauv kawm ntawv zoo

  Nyob rau pem DFC, peb yuav muab koj tus me nyuam tso nrog ib pawg tub ntxhais, pab pawg no yuav muaj li 25 tug tub ntxhais kawm ntawv ua yuav kawm ntawv hauv chav ua ke. Pab pawg no yog tsim los kom cov tub ntxhais muaj kev sib raug zoo thiab sib txhawb. Peb tseem muaj Cov xibfwb thiab neeg ua hauj lwm mam li pab koj tus me nyuam lub sib hawm los xaiv hoob kawm.

  Kev pab txhua fab rau cov tub ntxhais kawm ntaw

  Pab txhua fab rau tcov tub ntxhais kawm ntawv

  Peb lub tsev kawm ntawv muaj ntau yam kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov xibfwb yog neeg tij lim thiab kawm ntawv siab coj tau tus qauv zoo los cob qhia cov tub ntxhais kawm ntawv. Peb muaj kev kawm tshwj xeeb kom cov tub ntxhais kawm ua tau cov thawj neeg zoo thiaj li yuav muaj yeej rau lawv txoj kev kawm thiab ua hauj lwm. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev pab ib tauj ib los pab txhawm kom lawv xaiv tau txoj kev zoo los pab lawv tus kheej thiab lub zej zog.
  Group of students in caps and gowns taking a selfie at graduation.

  Peb cov tub nthxais kawm ntawv yog leej twg?

  Txhua tus tub ntxhais kawm hauv DFC muaj lub zaim muag xav caum kom cuag lawv lub hom phiaj kawm ntawv. Txhua tus muaj lub hom phiaj xav mus kawm ntawv qib siab 4 xyoos (Bachelor's ) degree tom qab lawv kawm tiav ntawm DFC thiab lawv xav tau kev pab cuam nrhiav nyiaj txiag mus kawm ntawv.

  Student talking to their supervisor

  kev pab cuam ntawm peb lub tsev kawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv

  DFC muaj ntau yam kev pab cuam rau txhua fab xwb li kev kawm ntawv, nyiaj txiag, thiab pab saib xyuas tus kheej rau cov tub nthxais kawm ntawv.

  • Muaj zaub mov pub dawb
  • Muaj cov kws pab qhia ntawv thiab cov kws cob qhia txog kev kawm ntawv zoo
  • Muaj tsheb thauj dawb
  • Muaj kev  xyaum hauj lwm tshaj lij
  • Muaj laptop pub dawb
  • Muaj ntawv nyeem pub dawb
  DFC student sitting on couch smiling.

  Nqi kawm ntawv & nyiaj txiag pab them nqi kawm ntawv

  Tsoom fwv thiab lub xeev MN tau txais nyiaj los ntawv cov neeg siab zoo muab nyiaj tuaj pab them nqi kawm ntawv. Koj cov nqi kawm ntawv nyob raws li koj tsev neeg xav tau, thaum koj mus rau npe thov nyiaj pab them nqi kawm ntawv hauv FAFSA (Minnesota Dream Act) tsoom fwv mam li qhia tias koj tau txais nyiaj pab li cas.

  Nqi kawm ntawv& nyiaj pab them nqi kawm ntawv

  Peb yuav txhawb koj tus me nyuam raws li koj lub siab ntshaw kom nws kawm tiav

  Qee yam tshwj xeeb muaj nyob rau hauv DFC

  Nyob rau hauv tsev kawm ntawv Dougherty Family College, koj tus me nyuam yuav muaj lub cib fim tau txais ntau yam kev pab cuam rau nws tus kheej xws li cuag tau cov kws pab qhia ntawv thiab cov kws cob qhia txog kev kawm ntawv.

  Muaj pab pawg sib raug zoo thiab sib txhawb nqa

  Koj tus me nyuam yuav tau kawm ntawv nrog rau 25 tug tub ntxhais kawm ntawv.

  Xyaum ua hauj lwm them nyiaj

  Koj tus me nyuam yuav tau txais kev pab nrhiav hauj lwm thiab ua daim ntawv nrhiav hauj lwm.

  Tau txais kev pab Nce qib mus kawm kom tau daim ntawv 4 xyoos

  DFC tqhib txoj hau kev thiab coj koj tus me nyuam mus kawm kom tau nws daim bachelor's degree.

  Students with Tommie the mascot

  Lub tsev kawm ntawv DFC thiab St. Thomas txoj kev nyob ua haiv

  Thawj hnub koj tuaj kawm ntawv hauv DFC xwb koj yeej yog ib tug Tommie lawm. Koj muaj feem koom tau nrog lub tsev kawm ntawv loj University of St. Thomas, thiab koj nkag mus tau rau tag nrho ob lub tsev kawm ntawv.

  Tiv tauj peb

  Yog muaj lus nug danbtsi txhob ua siab deb!

  Tiv tauj peb

  Hnub nco txog yus tsev neeg & tej phooj ywg txhawb nqa yus

  Tuaj nrog peb sib tham tim ntsej tim muag

  Peb paub tias muaj ntau tus neeg nyob hauv koj lub neeg uas txhawb nqa koj. Vim yog li ntawv thaum lub caij ntuj sov peb muaj ib hnub yuav nco txog koj tsev neeg thiab cov phooj ywg uas tau txhawb nqa koj. Tuaj koom peb rau hnub ntawv thiab tuaj ntsib cov xibfwb nrog rau cov neeg ua hauj lwm thiab lwm tsev neeg uas tuaj kawm ntawv hauv DFC.